0
 
 
 

Complaints

Przed zwróceniem produktu prosimy zapoznać się i zastosować procedurę reklamacyjną

UWAGA: Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Takie przesyłki nie będą odbierane!
 

1. PODSTAWA REKLAMACJI:

a) Reklamacji podlega:

 • każdy otrzymany przez Klienta produkt niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Sklepu, w szczególności inny tytuł, autor lub inna - niż zamówiona  - forma produktu (np. książka drukowana, zamiast audiobooka)
 • każdy otrzymany przez Klienta produkt, który uległ uszkodzeniu niespowodowanym działaniem Klienta
 • każdy otrzymany przez Klienta produkt zawierający wadę fizyczną

b) Reklamacji nie podlegają

 • produkty dostosowane do potrzeb Klienta, przygotowane na jego specjalne życzenie, wykonane zgodnie z informacją zatwierdzoną przez Klienta w procesie składania zamówienia np. książka z dedykacją imienną
 • produkty przecenione, które w swoim opisie zawierają informację o ewentualnych uszkodzeniach.
 • produkty używane niezgodnie z ich przeznaczeniem

2. TERMINY REKLAMACYJNE:

a) 2 miesiące na zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności
Kupujący traci swoje uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
b) 6 miesięcy domniemania istnienia niezgodności w chwili wydania Produktu
Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową Sprzedaży; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania Produktu domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
c) 2 lata odpowiedzialności Sprzedawcy
Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu Klientowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Produktu.

3. ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

a) Po stwierdzeniu niezgodności/uszkodzenia produktu należy skontaktować się z nami :

 • telefonicznie pod numerem telefonu: 697-080-162
 • Elektronicznie pisząc na adres: sklep@decomade.pl
 • Listownie pisząc na adres:
  AnCraft
  Ul. Przasnyska 6B, KL. A, Lok 201;
  01-758 Warszawa

b) W opisie reklamacji należy podać:

 • szczegółową nazwę reklamowanego produktu
 • numer zamówienia w którym produkt został zakupiony (nieobowiązkowe, ale przyspieszy proces reklamacyjny)
 • rodzaj niezgodności produktu lub jego wadę
 • dane kontaktowe  składającego reklamację. W szczególności poprawny adres e-mail oraz numer telefonu.

c) W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o jego zwrot  na adres:

AnCraft
Ul. Przasnyska 6B, KL. A, Lok 201;
01-758 Warszawa

Sprzedawca może zlecić na swój koszt odbiór towaru przez wybraną firmę. Zwrot może również dokonać Klient na własny koszt, ale po wcześniejszym ustaleniem szczegółów ze Sprzedawcą. Poniesione przez Klienta koszty zostą mu zwrócone w całości.
Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa powyżej nie ma wpływu na bieg terminu, na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza prawa Klienta

4. ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

a) W przypadku niezgodności lub wady produktu
Termin rozpatrzenia reklamacji trwa 14 dni.kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
b) W przypadku braku dostawy zamówienia
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni roboczych potrzebnych na rozpatrzenie reklamacji przez pośrednika który podjął się dostawy + 14 dni kalendarzowych

c) W przypadku zasadnych reklamacji Klientowi przysługuje:

 • wymiana uszkodzonego produktu na nowy
 • wymiana niezgodnego z opisem produktu na właściwy

d) W przypadku gdy produkt nie może być wymienoiny lub naprawiony:

 • obniżenie ceny, co za tym idzie zwrotu nadpłaty
 • wymiana na inny produkt w tej samej lub nieco wyższej cenie
 • zwrotu wszystkich środków

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


Contact with the store